Valvontamenettely

ISA valvoo auktorisoituja isännöintiyrityksiä yhteisöjen auditointien ja valvontamenettelyn kautta.

Taloyhtiöiden hallitukset ja tilintarkastajat voivat tehdä kantelun auktorisoidusta isännöitsijästä ja isännöintiyhteisöstä, mikäli auktorisoitu isännöitsijä tai isännöintiyritys on menetellyt hyvän isännöintitavan vastaisesti. Kantelu johtaa valvontamenettelyyn. Huom! Jos haluat tehdä kantelun, varmistathan, että kantelun kohde on hankkinut auktorisoinnin. Lisäksi kantelijalla on oltava voimassa oleva isännöintisopimus kantelun kohteen kanssa.

Mikä on valvontamenettely?

Isännöinnin Auktorisointi ISA ry:n auktorisoimat isännöitsijät ovat sitoutuneet noudattamaan hyvää isännöintitapaa. Mikäli auktorisoitu isännöitsijä on menetellyt isännöinnin eettisten ohjeiden eli hyvän isännöintitavan vastaisesti, hänestä voidaan tehdä ISA ry:lle kantelu. Kantelun peruste voi olla korkeintaan kolme vuotta vanha tapahtuma.

Valvontamenettelyn toteuttaa ISA ry:n hallituksen valitsema auktorisointitoimikunta. Toimikunta päättää sopivista valvontatoimista. Mikäli auktorisointitoimikunta päättää peruuttaa isännöitsijän auktorisoinnin, ISA ry:n hallituksen tulee vahvistaa päätös.

Kuka voi tehdä kantelun?

Kantelun auktorisoidun isännöitsijän toiminnasta ovat oikeutettuja tekemään isännöintikohteen päätösvaltaa käyttävät toimielimet. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun isännöintikohde on kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiö, kantelun voi tehdä yhtiön hallitus tai tilintarkastaja.

ISA ry voi erityisestä syystä myös omasta aloitteestaan käynnistää valvontamenettelyn. ISA ry voi ottaa omasta aloitteesta käsiteltäväkseen asian, jonka se on saanut tietoonsa esimerkiksi tiedotusvälineiden kautta tai muun kuin kanteluun oikeutetun tahon yhteydenoton perusteella.

Miten kantelu tehdään?

Kantelussa auktorisoidun isännöitsijän toiminnasta on riittävän selkeästi yksilöitävä se tai ne toimenpiteet tai laiminlyönnit, joihin isännöintiyrityksen katsotaan syyllistyneen.

Kantelu toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen isa@isannointiliitto.fi. Kantelun liitteenä tulee olla hallituksen pöytäkirja, josta käy ilmi päätös kantelun tekemisestä, sekä kopio voimassa olevasta isännöintisopimuksesta.

Miten kanteluprosessi etenee?

Kun kirjallinen kantelu saapuu sähköpostitse ISA ry:lle, lähettää asiamies koko kantelun liitteineen kantelun kohteelle vastineen antamista varten. Tämän jälkeen vastine voidaan toimittaa vielä kantelun tehneelle taholle mahdollisen lisävastineen antamista varten. Vastineen antamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.

Kun auktorisointitoimikunnan tarpeellisiksi katsomat selvitykset on tehty, toimikunta tekee asiasta päätöksen. Päätöksessä on selostettava tapaus, päätöksen perustelut sekä asiassa annettava ratkaisu. Valvonta-asia ratkaistaan siitä huolimatta, että auktorisointi ei ole enää voimassa ratkaisua annettaessa.

Kaikki auktorisointitoimikunnan valvonta-asioissa antamat päätökset annetaan tiedoksi ISA ry:n hallitukselle. Mikäli hallitus ei vahvista auktorisointitoimikunnan päätöstä, sen on palautettava asia uudelleen toimikunnan käsiteltäväksi. Toimikunta voi muissakin periaatteellisesti tärkeissä asioissa alistaa päätöksensä hallitukselle.

Hallituksen käsittelyn jälkeen päätös annetaan kummallekin osapuolelle tiedoksi.

Mitä kantelusta seuraa?

Mikäli yhdistys pitää kantelua aiheellisena, se voi antaa isännöitsijälle huomautuksen, varoituksen, poistaa auktorisoinnin väliaikaisesti tai peruuttaa auktorisoinnin.

Huomautus annetaan, jos isännöitsijä on menetellyt hyvän isännöintitavan vastaisesti.

Varoitus annetaan, jos hyvän isännöintitavan vastainen menettely on ollut olennaista ja jos tästä laiminlyönnin toistuessa tai jatkuessa voi seurata auktorisoinnin peruuttaminen.

Auktorisointi voidaan poistaa väliaikaisesti, jos hyvän isännöintitavan vastainen menettely on ollut niin olennaista, ettei varoitusta voida katsoa riittäväksi seuraamukseksi.

  • Väliaikainen auktorisoinnin poistaminen kestää toimikunnan päättämän ajan, kuitenkin enintään 24 kuukautta. Toimikunta määrää päätöksessään auktorisoinnin väliaikaisen poistamisen alkamis- ja päättymisajankohdan. Määräajan päätyttyä auktorisointi palautetaan, ellei isännöitsijä ole kyseisenä aikana menetellyt vastoin hyvää isännöintitapaa.

Auktorisointi peruutetaan, jos hyvän isännöintitavan tai auktorisointiedellytysten vastainen toiminta on toistunut varoituksesta tai auktorisoinnin väliaikaisesta peruuttamisesta huolimatta, tai kysymyksessä on sellainen moitittava toiminta, että auktorisointi tulee peruuttaa välittömästi.

  • Mikäli isännöitsijän auktorisointi on peruutettu, hänellä on oikeus anoa auktorisointia uudelleen aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua siitä, kun yhdistyksen hallitus on vahvistanut auktorisoinnin peruuttamisen. Tällöin hakemus käsitellään uutena hakemuksena auktorisointia koskevien edellytysten mukaisesti.
  • Kun auktorisointi on väliaikaisesti poistettu tai peruutettu, isännöitsijä ei saa käyttää Auktorisoitu isännöitsijä -nimikettä.

Valvontamenettelyssä ei voida ratkaista asianomaisten välisiä korvauskysymyksiä tai muita vaatimuksia.
Valvonta-asioissa annetut päätökset eivät ole julkisia, ellei toisin päätetä. Valvonta-asiassa annettuun päätökseen ei voi hakea muutosta.