Valvontamenettely

ISA valvoo auktorisoituja isännöintiyrityksiä yhteisöjen auditointien ja valvontamenettelyn kautta. Myös auktorisoituja isännöitsijöitä valvotaan 3 ja 6 vuoden välein toistuvin raportein ja uusintatentein sekä viime kädessä valvontamenettelyn kautta.

Taloyhtiöiden hallitukset ja tilintarkastajat voivat tehdä kantelun auktorisoidusta isännöitsijästä ja isännöintiyhteisöstä, mikäli auktorisoitu isännöitsijä tai isännöintiyritys on menetellyt hyvän isännöintitavan vastaisesti. Kantelu johtaa valvontamenettelyyn.

Huom! Varmistathan ennen kantelun tekemistä, että kantelun kohde on hankkinut auktorisoinnin.

Mikä on valvontamenettely?

Isännöinnin Auktorisointi ISA ry:n auktorisoimat isännöitsijät ja isännöintiyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan hyvää isännöintitapaa. Mikäli auktorisoitu isännöitsijä ja isännöintiyritys on menetellyt isännöinnin eettisten ohjeiden eli hyvän isännöintitavan vastaisesti, voidaan isännöitsijästä tai isännöintiyrityksestä tehdä ISA ry:lle kantelu. Kantelun peruste voi olla korkeintaan kolme vuotta vanha tapahtuma.

Valvontamenettelyn toteuttaa ISA ry:n hallituksen valitsema auktorisointitoimikunta. Toimikunta päättää sopivista valvontatoimista.

Kuka voi tehdä kantelun?

Kantelun auktorisoidun isännöitsijän ja isännöintiyrityksen toiminnasta ovat oikeutettuja tekemään isännöintikohteen toimielimet. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun isännöintikohde on kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiö, kantelun voi tehdä yhtiön hallitus tai tilintarkastaja.

ISA ry voi erityisestä syystä myös omasta aloitteestaan käynnistää valvontamenettelyn. ISA ry voi ottaa omasta aloitteesta käsiteltäväkseen asian, jonka se on saanut tietoonsa esimerkiksi tiedotusvälineiden kautta tai muun kuin kanteluun oikeutetun tahon yhteydenoton perusteella.

Kantelu on mahdollista tehdä korkeintaan kuusi kuukautta isännöintisopimuksen päättymisen jälkeen. 

Miten kantelu tehdään?

Kantelussa auktorisoidun isännöitsijän tai isännöintiyrityksen toiminnasta on riittävän selkeästi yksilöitävä se tai ne toimenpiteet tai laiminlyönnit, joihin isännöitsijän tai isännöintiyrityksen katsotaan syyllistyneen.

Kantelu tehdään sähköisellä lomakkeella. Kantelun liitteenä tulee olla hallituksen pöytäkirja, josta käy ilmi päätös kantelun tekemisestä, sekä kopio joko voimassa olevasta isännöintisopimuksesta tai sopimuksen päättymisestä. Kantelu on mahdollista tehdä kuusi kuukautta isännöintisopimuksen päättymisen jälkeen.

Miten kanteluprosessi etenee?

Kun kirjallinen kantelu saapuu ISA ry:lle, lähetetään kantelu liitteineen kantelun kohteelle vastineen antamista varten. Tämän jälkeen vastine voidaan toimittaa vielä kantelun tehneelle taholle mahdollisen lisävastineen antamista varten. Vastineen antamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.

Kun auktorisointitoimikunnan tarpeellisiksi katsomat selvitykset on tehty, toimikunta tekee asiasta päätöksen. Päätöksessä on selostettava tapaus, päätöksen perustelut sekä asiassa annettava ratkaisu. Valvonta-asia ratkaistaan siitä huolimatta, että auktorisointi ei ole enää voimassa ratkaisua annettaessa.

Kaikki auktorisointitoimikunnan valvonta-asioissa antamat päätökset annetaan tiedoksi ISA ry:n hallitukselle. Päätös annetaan tiedoksi myös kantelun molemmille osapuolille.

Mikäli sopimuksen päättymisen jälkeen tehty kantelu todetaan aiheettomaksi, osoitetaan kantelijalle 750 euron arvoinen kantelumaksu.​ Muissa tapauksissa kantelun tekemisestä ei aiheudu kantelun osapuolille kustannuksia.

Kanteluratkaisut viedään ISA ry:n nettisivuille anonymisoituina. Sivuilla on nähtävissä kanteluratkaisut vuoden 2018 alusta lähtien.

Mitä kantelusta seuraa?

Mikäli yhdistys pitää kantelua aiheellisena, se voi antaa isännöitsijälle tai isännöintiyritykselle huomautuksen, varoituksen, poistaa auktorisoinnin väliaikaisesti tai peruuttaa auktorisoinnin.

Huomautus annetaan, jos isännöitsijä tai isännöintiyritys on menetellyt hyvän isännöintitavan vastaisesti.

Varoitus annetaan, jos hyvän isännöintitavan vastainen menettely on ollut olennaista ja jos tästä laiminlyönnin toistuessa tai jatkuessa voi seurata auktorisoinnin peruuttaminen.

Auktorisointi voidaan poistaa väliaikaisesti, jos hyvän isännöintitavan vastainen menettely on ollut niin olennaista, ettei varoitusta voida katsoa riittäväksi seuraamukseksi.

  • Väliaikainen auktorisoinnin poistaminen kestää toimikunnan päättämän ajan, kuitenkin enintään 24 kuukautta. Toimikunta määrää päätöksessään auktorisoinnin väliaikaisen poistamisen alkamis- ja päättymisajankohdan. Määräajan päätyttyä auktorisointi palautetaan, ellei isännöitsijä tai isännöintiyritys ole kyseisenä aikana menetellyt vastoin hyvää isännöintitapaa.

Auktorisointi peruutetaan, jos hyvän isännöintitavan tai auktorisointiedellytysten vastainen toiminta on toistunut varoituksesta tai auktorisoinnin väliaikaisesta peruuttamisesta huolimatta, tai kysymyksessä on sellainen moitittava toiminta, että auktorisointi tulee peruuttaa välittömästi.

  • Mikäli isännöitsijän tai isännöintiyrityksen auktorisointi on peruutettu, isännöitsijällä tai isännöintiyrityksellä on oikeus anoa auktorisointia uudelleen aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua siitä, kun yhdistyksen hallitus on vahvistanut auktorisoinnin peruuttamisen. Tällöin hakemus käsitellään uutena hakemuksena auktorisointia koskevien edellytysten mukaisesti.
  • Kun auktorisointi on väliaikaisesti poistettu tai peruutettu, isännöitsijä ei saa käyttää Auktorisoitu isännöitsijä -nimikettä eikä yritys Auktorisoitu Isännöintiyritys -nimikettä.

Valvontamenettelyssä ei voida ratkaista vahingonkorvauskysymyksiä tai muita vaatimuksia.

Auktorisointitoimikunnan tekemään ratkaisuun ei voida hakea muutosta.