Auktorisointikriteerit yritykselle

ISA-auktorisoinnin voi saada vain yritys, joka täyttää tietyt auktorisointikriteerit. Tutustu kriteereihin alla.

Auktorisointiin kuuluu osana Det Norske Veritaksen tekemä yrityksen toiminnan arviointi eli auditointi, joka tehdään kolmen vuoden väliajoin.

ISA-auktorisoitujen yritysten verkosto on kattaa koko Suomen. Mukana on niin useilla paikkakunnilla toimivia yrityksiä kuin pienempiä paikallisia toimijoitakin.

Laatukriteerit

ISA-auktorisoitujen yritysten toiminnan on täytettävä asetetut laatuvaatimukset. Kriteereissä määritetään ne juridiset, taloudelliset, kiinteistön johtamiseen ja toiminnan avoimuuteen liittyvät vaatimukset, jotka auktorisoitavan yrityksen on täytettävä.

Kriteerejä on asetettu seuraaville alueille:

Det Norske Veritaksen suorittama auditointi

 • hyvän isännöintitavan eli Isännöinnin eettisten ohjeiden (linkki) noudattaminen
 • lainsäädännön ja viranomaisohjeiden noudattamisen ja seurannan varmistavat toimintatavat
 • sitoutuminen ISA-kurinpitomenettelyyn
 • toiminnan jatkuva kehittäminen

Lisäksi vaatimuksia asetetaan seuraaville alueille:

 • resurssit
 • kokemus
 • koulutustaso
 • talous
 • vastuuvakuutukset
 • toimintatavat ja toiminnan dokumentointi
 • laadun varmistaminen ja mittaaminen
 • hankintamenettelyt
 • viestintä

Varsinaiset auktorisointikriteerit

 • ISA-auktorisoinnin yleiset vaatimukset tulee täyttää jatkuvasti, ja ne on raportoitava vuosittain ISA:lle (näyttö kommentissa olevan tarkistuslistan mukaisesti).
 • Asiakirjat ja asiakasyhtiön tiedot tulee säilyttää niin, että ne ovat turvassa tuhoutumiselta, vahingoittumiselta ja asiattomalta käytöltä. Säilytystapa tulee määritellä ja toteuttaa asianmukaisesti.
 • Isännöintiyrityksellä tulee olla määritellyt ja seuratut laatutavoitteet. Laatutavoitteiden ja asiakaslupausten toteutuminen voidaan osoittaa myös asiakastyytyväisyystutkimuksella.
 • Yrityksen työntekijöillä tulee olla määritellyt ja dokumentoidut toimenkuvat.
 • Isännöintiyrityksellä tulee olla asiakasyhtiöille nimetyt vastuuhenkilöt ja toimiva varahenkilöjärjestelmä.
 • Henkilöstön osaamista on arvioitava ja verrattava niitä määriteltyjen toimenkuvien osaamisvaatimuksiin.
 • Henkilöstön perehdytys on järjestettävä tarkoituksenmukaisella tavalla.
 • Henkilöstön koulutus on dokumentoitava.
 • Isännöintitehtävien vaihto tulee hallita ja dokumentoida.
 • Asiakasyhtiöiden hallitusten ja yhtiökokousten kokouspöytäkirjojen tulee olla laadittuina viipymättä, päätösten tulee olla kirjattuina selkeästi ja sovittujen toimenpiteiden toteutumista tulee seurata.
 • Asiakasyhtiön turvallisuuteen liittyvät asiat tulee olla hoidettuna asianmukaisesti.
 • Asiakasyhtiön rahaliikenteen hoitamisen toimintatapa tulee olla määriteltynä ja määrittelyn mukaisesti toteutettuna rahaliikenteen luotettavuuden ja oikeellisuuden varmistamiseksi.
 • Asiakasyhtiön omaisuuden hoitaminen tulee olla suunnitelmallista ja tavoitteiden mukaista.
 • Asiakasyhtiötä koskevien tietojen oikeellisuuden varmistamisen toimintatapa tulee määritellä ja toteuttaa (esim. isännöitsijäntodistusten tietojen ylläpito).
 • Tarjoukset ja sopimukset tulee tehdä kirjallisesti.
 • Yrityksen on ennen tarjouksen tekemistä varmistuttava siitä, että sillä on riittävät resurssit suoriutua tarjotusta tehtävästä.
 • Asiakasyhtiöiden hallituksille ja osakkaille tulee määritellä ja järjestää toimiva tapa antaa palautetta. Vastaanotettu palaute tulee kirjata ja käsitellä sekä tarvittavien toimenpiteiden toteutumista tulee seurata.
 • Asiakastyytyväisyys tulee selvittää vähintään kolmen vuoden välein. Selvityksen tuottama tieto tulee analysoida, tarvittavat toimenpiteet tulee määritellä ja toteuttaa sekä toimenpiteiden toteutumista tulee seurata.
 • Asiakasyhtiöiden hankintoja koskeva hankintatoimi tulee määritellä ja toteuttaa asianmukaisesti sekä asiakkaan edun mukaisesti.