Tentin sisältö

Tentti sisältää 25 kysymystä asunto-osakeyhtiölaista ja 25 kysymystä muista laeista ja asetuksista.

Tenttikysymykset on listattu alla.

Arvonlisäverolaki:

Huoneenvuokra- ja maanvuokrasopimuksesta on vuokranantajan aina maksettava arvonlisävero saamastaan vuokratulosta. Oikein vai väärin?

Myyjäyritys ei ole arvonlisäverovelvollinen, jos tilikauden liikevaihto on enintään 12 000 euroa, ellei häntä ole oman ilmoituksensa perusteella merkitty verovelvolliseksi. Totta vai tarua?

Asbestilaki ja -asetus:

Voidaanko äkillisessä vahinkotilanteessa, kuten putkirikon johdosta syntyvässä korjaustarpeessa, antaa asbestityön ennakkoilmoitus pelkästään suullisella ilmoituksella työsuojeluviranomaiselle?

Asbestilain mukainen velvoite tehdä asbestikartoitus ei koske osakkaan itsensä toteuttamia huoneistoremontteja?

Voidaanko asbestilain mukaan kylpyhuoneremontissa tehdä purkutyö asbestipurkuna ilman asbestikartoitusta mikäli rakenteissa epäillään olevan asbestia?

Jos asbestikartoituksen pohjalta jaa epäselvyys asbestin ilmenemisestä purettavassa rakenteessa, voidaanko purkutyö suorittaa tavallisena purkutyönä ja vaihtaa asbestipurkutyöhön tarvittaessa?

Uusitun asbestisääntelyn mukaan, edellyttävätkö julkisivutyöt, joissa asbestisementistä tehtyjä katto- ja seinälevyjä poistetaan kokonaisena ulkotiloissa, jatkossa asbestipurkutyölupaa?

Asuntokauppalaki:

Asuntokauppalain mukaan uuden asunnon myyjän on järjestettävä vuositarkastus, jossa todetaan asunnon ja kiinteistön virheet. Vuositarkastus on toimitettava aikaisintaan 12 kuukautta ja viimeistään 15 kuukautta sen jälkeen, kun taloyhtiön hallinto on siirretty myyjältä asunto-osakkeiden ostajille. Oikein vai väärin?

Mikä seuraavista väittämistä on oikein? Asuntokauppalain mukaan käytetyn asunnon kaupassa ostajan on ilmoitettava myyjälle havaitsemastaan kaupan kohteen virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan kahden vuoden kuluessa siitä, kun
a. kauppakirja allekirjoitettiin,
b. varainsiirtovero maksettiin
c. asunnon hallinta luovutettiin ostajalle.

Jos asunnon myyjä on joutunut asuntokaupassa virhevastuuseen isännöitsijäntodistuksessa olevan virheen vuoksi, voiko myyjä asuntokauppalain mukaan vaatia vahingonkorvausta isännöitsijäntodistuksen antaneelta isännöintiyritykseltä siitä riippumatta, onko todistusta annettaessa menetelty huolimattomasti vai ei?

Avioliittolaki:

Voiko avioliittolain mukaan aviopuoliso luovuttaa ilman toisen puolison suostumusta toiselle asunto-osakeyhtiön osakkeita, jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa, joka on tarkoitettu käytettäväksi puolisoiden yhteisenä kotina?

Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot ISE 2007:

Isännöintipalvelujen yleisissä sopimusehdoissa ISE 2007 on rajoitettu toimeksisaajan vahingonkorvausvastuuta korvauksen suuruuden osalta – oikein vai väärin?

Onko Isännöintipalvelujen yleisten sopimusehtojen ISE 2007:n mukaan sopijapuolilla oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle ilman toisen sopijapuolen suostumusta?

Jos isännöintisopimuksessa ei ole erikseen sovittu sopimuksen voimassaolosta, on se Isännöintipalvelujen yleisten sopimusehtojen ISE 2007 mukaan voimassa
a. Yhden vuoden sopimuskauden kerrallaan.
b. Toistaiseksi.
c. Yhden vuoden määräajan, jonka jälkeen tulee solmia uusi sopimus, jos sopimussuhdetta halutaan jatkaa.

Järjestyslaki:

Järjestyslain mukaan rakennuksesta putoava lumi tai jää ei saa aiheuttaa vaaraa ihmisille tai omaisuudelle. Järjestyslain mukaan rikosoikeudellisessa vastuussa tästä vaaran estämisestä EI voi asunto-osakeyhtiössä olla asemansa perusteella
a. Osakkeenomistaja
b. Hallituksen puheenjohtaja
c. Isännöitsijä

Kiinteistöpalvelualan yleiset sopimusehdot KP YSE 2007:

Kiinteistöpalveluja varten on laadittu omat yleiset sopimusehdot, Kiinteistöpalvelualan yleiset sopimusehdot 2007. Kumpi seuraavista väittämistä pitää paikkaansa?
a. Sopimusehdot tulevat osaksi tilaajan ja toimeksisaajan välistä sopimusta, jos niihin on viitattu sopimuksessa.
b. Sopimusehdot tulevat osaksi tilaajan ja toimeksisaajan välistä sopimusta ilman eri sopimistakin, koska niitä sovelletaan laajasti alalla.

Kiinteistöpalvelualan yleisen sopimusehtojen 2007 mukaan tilaajan ilmoittama alihankkijan hyväksyminen ei vähennä toimeksisaajan vastuuta?

Kirjanpitolaki:

Kirjanpitokirjat ja tililuettelo on kirjanpitolain mukaan säilytettävä 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Oikein vai väärin?

Pitääkö kirjanpitolain mukaan kaikilla kirjanpitovelvollisen liikkeillä olla sama tilikausi?

Onko kirjanpitolain mukaan tulon kirjaamisperuste oltava suoriteperuste?

Tositteet on kirjanpitolain mukaan säilytettävä viisi vuotta tilikauden päättymisestä. Totta vai tarua?

Kirjanpitolautakunnan yleisohje:

Asunto-osakeyhtiön hallintaan otetuista huoneistoista saadut vuokrat eivät ole KILAn yleisohjeen mukaan yhtiölle tuloa, vaan ne kirjataan osakkaalta olevan saamisen vähennykseksi. Oikein vai väärin?

Osakkaan suorittaessa lainaosuutensa liitetään lainaosuuslaskelma KILAn yleisohjeen mukaan suorituksen todentavan tositteen liitteeksi. Oikein vai väärin?

Konkurssilaki:

Onko konkurssilain mukaan kaikki saatavat valvottava konkurssimenettelyssä?

Menettääkö konkurssin alettua velallinen oikeuden määrätä konkurssipesään kuuluvasta omaisuudestaan?

Laki asiakirjain kuolettamisesta:

Jos asunto-osakeyhtiön osakekirja häviää, on se kuoletettava asiakirjan kuolettamisesta annetun lain mukaista menettelyä noudattaen. Mikä seuraavista väittämistä on oikein? Kuolettamista on haettava
a. Käräjäoikeudelta.
b. Turvapainolta.
c. Hovioikeudelta.

Asiakirjan kuolettamista saa lain mukaan vaatia viimeinen haltija tai muu, jolla on oikeus asiakirjaan. Oikein vai väärin?

Laki asuinhuoneiston vuokraamisesta:

Voiko vuokranantaja purkaa  vuokrasopimuksen, jos asuinhuoneiston vuokralainen ei anna vakuutta sovitussa ajassa?

Vuokralainen saa alivuokrata asuinhuoneistonsa toisen käytettäväksi enintään vuodeksi. Totta vai tarua?

Onko vuokralaisella oikeus suorittaa asuinhuoneistossa korjaus- ja muutostöitä ilman vuokranantajan lupaa?

Vuokrasuhteen kestäessä vuokralainen on velvollinen vuokranantajan vaatiessa maksamaan vuokraennakkoa. Oikein vai väärin?

Laki asuintalovarauksesta:

Asuintalovaraus on lain mukaan käytettävä viiden verovuoden kuluessa sen verovuoden päättymisestä, jolta toimitetussa verotuksessa asuintalovaraus on vähennetty. Oikein vai väärin?

Asuintalovarausta ei lain mukaan oteta vähennyksenä huomioon vahvistettaessa tuloverolaissa tarkoitettua tappiota.Totta vai tarua?

Laki liikehuoneiston vuokrauksesta:

Liikehuoneiston vuokralainen voi ilman vuokranantajan lupaa luovuttaa enintään puolet huoneistosta alivuokrauksena toisen käytettäväksi, ellei luovutuksesta aiheudu huomattavaa haittaa. Totta vai tarua?

Liikehuoneiston vuokralaisella ei ole oikeutta suorittaa huoneistossa muutostöitä ilman vuokranantajan lupaa. Oikein vai väärin?

Raukeaako liikehuoneiston vuokrasopimus vuokralaisen kuollessa?

Voiko vuokralainen vuokrata liikehuoneiston eteenpäin ilman vuokranantajan lupaa?

Laki rakennuksen energiatodistuksesta:

Energiatodistus on lain mukaan annettava joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä ostajalle tai vuokralaiselle. Oikein vai väärin?

Energiatodistus on lain mukaan voimassa seitsemän vuotta sen laatimisesta. Totta vai tarua?

Energiatodistuslain mukaan isännöitsijällä on oikeus allekirjoittaa energiatodistus vuoden 2017 loppuun saakka. Oikein vai väärin?

Kuka vastaa virheellisesti laaditun energiatodistuksen uudelleenlaatimisen kustannuksista?

Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta:

Säädetty määräaika on 1 kk ja jos se lasketaan 31.1. lukien, on päättymispäivä lain mukaan 28.2. tai karkausvuonna 29.2. Totta vai tarua?

Säädettyjen määräaikojen laskemisesta annettu laki sääntelee laissa asetettuja määräaikoja, kun asioidaan esimerkiksi tuomioistuimissa. Lain mukaan, kun määräajan viimeinen päivä on jouluaatto, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen, oikein vai väärin?

Laki yksityishenkilön velkajärjestelyistä:

Ennen yksityishenkilön velkajärjestelyn hakemista velallisen on selvitettävä mahdollisuudet päästä velkojien kanssa sovintoratkaisuun velkojensa järjestelemisestä. Oikein vai väärin?

Estääkö yksityishenkilön velkajärjestelyn hakeminen velallisen hakemista konkurssiin?

Laki yrityksen saneerauksesta:

Vaikuttaako yrityssaneerauksen alkaminen velallisen jo tekemiin sitoumuksiin?

Maakaari:

Maakaaren mukaan kaupanvahvistajan on vahvistettava kauppakirja kaikkien kauppakirjan allekirjoittajien läsnä ollessa. Oikein vai väärin?

Maakaaren mukaan lainhuutoa on haettava kuuden kuukauden kuluessa kiinteistön kauppakirjan tekemisestä. Oikein vai väärin?

Maankäyttö- ja rakennuslaki:

Onko maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennuslupaa edellyttävässä työssä aina oltava rakennustyötä johtava vastaava työnjohtaja?

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on määräykset rakennus- ja muiden lupien voimassaolosta. Kumpi väittämistä pitää paikkansa?
a. Jollei rakennustyötä ole aloitettu kahdessa vuodessa, rakennuslupa on rauennut.
b. Jollei rakennustyötä ole saatettu loppuun viidessä vuodessa, rakennuslupa on rauennut.

Maanvuokralaki:

Asunto-osakeyhtiössä autopaikkaa koskeva vuokrasopimus voidaan maanvuokralain mukaan tehdä määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Oikein vai väärin?

Oikeudenkäymiskaari:

Taloyhtiö on kanteella vaatinut yhtiökokouksen huoneiston hallintaanottamista koskevan päätöksen perusteella sitä, että osakkeenomistaja vapauttaa hallintaanotetun huoneiston taloyhtiön hallintaan. Osakkeenomistaja ei vastaa haasteeseen ja käräjäoikeus tekee asiassa yksipuolisen tuomion. Osakkeenomistajalla on oikeus hakea takaisinsaantia 30 päivän kuluessa tuomiosta tiedon saatuaan, jolloin asia palautuu uudelleen käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Oikein vai väärin?

Osakehuoneistorekisteri:

Kun taloyhtiö on siirtynyt osakehuoneistorekisteriin, löytyvät viralliset yhtiökokouskutsun toimitusosoitteet osakehuoneistorekisteristä. Oikein vai väärin?

Osakehuoneistorekisteriin siirtymisen jälkeen hallitus maksaa lunastushinnan sille, jolta osake lunastetaan viivytyksettä lunastajan oikeuden tultua kirjatuksi osakehuoneistorekisteriin. Oikein vai väärin?

Vaikka osakekirja olisi kadonnut, voidaan osakkeenomistaja merkitä suoraan omistajaksi julkista luotettavuutta nauttivaan osakehuoneistorekisteriin. Oikein vai väärin?

Kaikkien taloyhtiöiden osakeluetteloiden on oltava osakehuoneistorekisterissä 31.12.2024 mennessä. Oikein vai väärin?

Uudet keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt saavat valita, tulevatko ne mukaan osakehuoneistorekisteriin. Oikein vai väärin?

Perintökaari:

Perintökaaren mukaan testamentin tekijän on todistajan sitä pyytäessä ilmoitettava testamentin keskeinen sisältö. Oikein vai väärin?

Purkava uusrakentaminen:

Purkavasta uusrakentamisesta koskevaan yhtiökokoukseen kutsut on toimitettava aikaisintaan neljä kuukautta ja viimeistään kahta kuukautta ennen yhtiökokousta. Oikein vai väärin?

Taloyhtiön pitää seurata, täyttyykö jonkun osakkaan osalta ns. vähemmistöosakkeiden lunastuksen raja eli yli 9/10 ääni- ja omistusosuus yhtiön osakkeista. Oikein vai väärin?

Päätös purkavasta uusrakentamisesta keventää sekä yhtiön että osakkaan kunnossapitovastuuta. Oikein vai väärin?

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998:

Pitääkö seuraava väittämä Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 mukaan paikkansa: YSE:n mukainen takuuaika on kaksi vuotta.

Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa YSE 1998 on määräykset sopimusasiakirjojen keskinäisestä pätevyysjärjestyksestä, jos asiakirjat ovat sisällöltään ristiriitaisia. Minkä kaupallisen asiakirjan mukaan sopimuksen sisältö YSE:n mukaan määräytyy, jos sopimusehdot ovat ristiriidassa keskenään?
a. Tarjous.
b. Urakkaneuvottelupöytäkirja.
c. Yleiset sopimusehdot.
d. Tarjouspyyntö

Rakentamisen ilmoitusvelvollisuus:

Jos ennalta sovittua kirjallista urakkasopimusta ei ole, (on vain sovittu tietyn rakentamistyön tekemisestä ja tekijäyritys laskuttaa työn tilaajaa tehdystä työstä tuntivelvoituksella), on tällainen rakentamispalvelun myynti ilmoittamisvelvollisuuden piirissä. Oikein vai väärin?

Kiinteistönhoidossa erikseen laskutettavat korjaustyöt kuuluvat tiedonantovelvollisuuden piiriin, jos urakkasopimuksen arvo ylittää 15 000 euron raja-arvon. Oikein vai väärin?

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus:

Isännöintipalvelut kuuluvat rakentamisen tiedonantovelvollisuuden piiriin. Totta vai tarua?

Osakas teettää huoneistossaan laajan huoneistoremontin. Remontissa uusitaan taloyhtiön vastuulla olevia rakenteita, esimerkiksi vesieristeitä. Rakenteissa, eristeissä ja perusjärjestelmissä ei kuitenkaan ole todettu mitään vikaa. Osakkeenomistaja ilmoittaa remontistaan taloyhtiölle ja saa hyväksynnän remontilleen. Taloyhtiön puolesta työtä valvoo erikseen nimetty valvoja. Taloyhtiö on lisäksi hakenut osakkaan remontille sen vaatiman rakennusluvan. Kuka ilmoittaa urakkatiedot Verohallinnolle, taloyhtiö tai työtä teettävä osakas?

Tietosuoja-asetus:

Taloyhtiön henkilötietojen osalta taloyhtiö on käsittelijä ja isännöinti on rekisterinpitäjä. Oikein vai väärin?

Taloyhtiöillä ei ole lakisääteisiä henkilörekistereitä. Oikein vai väärin?

Hallituksen jäsenellä ei ole oikeutta saada osakkaiden henkilötietoja isännöinniltä. Oikein vai väärin?

Taloyhtiössä vastuu tietosuoja-asetuksen noudattamisesta on johdolla eli hallituksella ja isännöinnillä. Oikein vai väärin?

Taloyhtiössä ei saa kerätä osakkaiden henkilötunnuksia. Oikein vai väärin?

Tilaajavastuulaki:

Tilaajan selvitysvelvollisuus koskee vuokratyöntekijän käyttöä, jos hän työskentelee yli viisi päivää. Oikein vai väärin?

Tilaajavastuulakia sovelletaan, jos alihankintasopimuksen vastikkeen arvo ilman arvonlisäveroa on 8 000 euroa Oikein vai väärin?

Tilintarkastuslaki:

Onko asunto-osakeyhtiön tilintarkastajalla oikeus olla läsnä kaikissa asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksissa?

Tilintarkastajan on tehtävä asunto-osakeyhtiön tilinpäätökseen tilintarkastusmerkintä. Oikein vai väärin?

Tupakkalaki:

Asuntoyhteisön katsotaan toteuttaneen kuulemisen riittävällä tavalla, jos se

a. Toimittaa tilojen haltijoille tiedon tehdyn hakemuksen perusteista
b. Toimittaa tilojen haltijoille tiedon valmisteilla olevan hakemuksen perusteista
c. Toimittaa hakemuksessa tarkoitettujen tilojen haltijoille tiedon hakemuksen perusteista sekä ohjeet huomautusten esittämiseen
d. Tilojen haltijoita ei tarvitse kuulla erikseen

Mihin seuraavista tiloista tupakointikieltoa voidaan kunnalta hakea:
a. Huoneistoihin kuuluville parvekkeille ja huoneistojen sisätiloihi
b. Asuntoyhteisön yhteisille parvekkeille
c. Molempiin edellä mainittuihin

Onko kunnan peruutettava asettamansa kielto asuntoyhteisön hakemuksesta, vaikka edellytykset savun kulkeutumiselle ovat edelleen samat?

Työehtosopimus:

Kiinteistöalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on yleissitova, muttei koske isännöitsijöitä. Totta vai tarua?

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus on yleissitova. Oikein vai väärin?

Koskeeko kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus myös talonmiehiä ja porrassiivoojia?

Työaikalaki:

Työaikalain mukaan työnantaja määrää työajan sijoittelusta kuten työpäivän aloitusajankohdasta. Oikein vai väärin?

Voiko työntekijä työaikalain mukaan kieltäytyä ylitöistä?

Ylityöt voidaan korvata tunti tunnista vapaana. Oikein vai väärin?

Työsopimuslaki:

Isännöitsijän työsuhteeseen sovelletaan työaikalakia. Oikein vai väärin?

Koeajan pituus on aina neljä kuukautta. Oikein vai väärin?

Kuinka pitkä työnteon aloittamisesta alkava koeaika voi enintään olla silloin, kun työnantaja ei järjestä työntekijälle erityistä työhön liittyvää koulutusta?

Työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Oikein vai väärin?

Kuinka pitkä on työsopimuslain mukainen yleinen työnantajan irtisanomisaika enintään yhden vuoden jatkuneessa työsuhteessa?

Työsuojelun valvontalaki:

Voiko työsuojelun valvontalain mukaan työsuojelutarkastaja tulla työpaikalle suorittamaan tarkastusta ilmoittamatta siitä etukäteen?

Työturvallisuuslaki:

Jos työpaikalla sattuu tapaturma, ovat työturvallisuuslain mukaan työsuojeluorganisaatioon kuuluvat henkilöt vastuullisia siitä. Oikein vai väärin?

Työturvallisuuslain mukaan jokaiselle työpaikalle tulee olla laadittuna työsuojelun toimintaohjelma. Oikein vai väärin?

Voiko työturvallisuuslain mukaan työntekijä pidättäytyä työstä, jos siitä aiheutuu vakavaa vaaraa työntekijän terveydelle?

Velkakirjalaki:

Jos juokseva velkakirja on asetettu haltijalle, on sillä, jolla velkakirja on, velkojan oikeus. Oikein vai väärin?

Vuosilomalaki:

Kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkassa ei vuosilomalain mukaan oteta huomioon ylityökorvauksia. Oikein vai väärin?

Voiko työntekijä vuosilomalain mukaan halutessaan pitää ansaitun vuosilomansa irtisanomisaikanaan?

Onko vuosilomalain perusteella aina maksettava lomaraha vuosilomakorvauksen yhteydessä?

Yhdenvertaisuuslaki, Tasa-arvolaki:

Tasa-arvolain mukaan kaikissa yrityksissä on tehtävä tasa-arvosuunnitelma palkkakartoituksineen. Oikein vai väärin?

Yhdenvertaisuuslain mukaan työnantaja syyllistyy syrjintään, jos työpaikalla tapahtuvaan häirintään ei puututa. Oikein vai väärin?

Asunto-osakeyhtiölaki:

Voiko asunto-osakeyhtiö teettää osakkaan huoneistossa kunnossapitotöitä silloin kun se yhtiölle parhaiten sopii?

Onko asunto-osakeyhtiölain 2 luvun 5 §, joka koskee lunastuslausekkeita, kokonaisuudessaan pakottavaa oikeutta?

Tarvitseeko asunto-osakeyhtiölain mukaan riittävän suurten vastikerästien tilanteessa antaa hallintaanottovaroitus?

Pitääkö asunto-osakeyhtiölain mukaan kaikissa taloyhtiöissä olla turvapainossa painetut, päätösvaltaisen hallituksen allekirjoittamat osakekirjat?

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osake tuottaa yhden äänen kaikissa yhtiökokouksessa käsiteltävissä asioissa. Voidaanko yhtiöjärjestyksessä kuitenkin määrätä, että jokainen osakeryhmä tuottaa yhden äänen?

Asunto-osakeyhtiölain mukaan päätetään määräenemmistöpäätöksellä yhtiöjärjestyksen muutoksesta yhtiökokouksessa. Voiko määräenemmistövaatimusta lieventää yhtiöjärjestyksen määräyksellä?

Asunto-osakeyhtiölain mukaan uusi osakas vastaa aina edellisen osakkaan laiminlyömistä vastikkeista, mutta vastuu on rajattu enimmillään kuuden kuukauden vastikkeisiin. Oikein vai väärin?

Kuka vastaa osakehuoneistossa olevista altaista asunto-osakeyhtiölain perusteella? (4:2 §)

Asunto-osakeyhtiöllä on oikeus valvoa, että osakkeenomistajan muutostyö suoritetaan rakennusta ja kiinteistöä vahingoittamatta. Vastaako muutostyön suorittava osakas asunto-osakeyhtiölain mukaan aina kaikista valvontakustannuksista?

Onko asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsen esteellinen päätettäessä hänen hallituksesta erottamisestaan?

Voiko asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen puoliso, joka ei omista osakkeita, toimia yhtiön toiminnantarkastajana?

Asunto-osakeyhtiön hallituksen on huolellisesti toimien edistettävä enemmistön etua yhtiössä. Oikein vai väärin?

Onko asunto-osakeyhtiön hallitus aina päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä?

Onko asunto-osakeyhtiön hallitusta täydennettävä heti, jos joku sen jäsenistä eroaa?

Asunto-osakeyhtiön osakkaat ovat päättäneet siirtää hanojen kunnossapitovastuun kokonaisuudessaan osakkeenomistajille. Kunnossapitovastuun siirto toteutettiin yksimielisellä yhtiökokouspäätöksellä. Osakehuoneisto C 20 on vastikään myyty ja uusi osakas on huomannut, että keittiön perustasoinen hana vuotaa. Kumpi – yhtiö vai osakas – vastaa hanan korjauksesta?

Asunto-osakeyhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään toukokuussa vaikka yhtiöjärjestyksessä määrätään, että se on pidettävä maaliskuussa. Onko taloyhtiön johto, joka on kutsunut kokouksen koolle, toiminut väärin?

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä todetaan, että jokaiselle osakkeenomistajalle on toimitettava kirjallinen kokouskutsu yhtiökokoukseen. Voiko isännöitsijä lähettää kutsun sähköpostitse?

Asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksessa ollaan päättämässä siitä, nostetaanko osakasta vastaan vahingonkorvauskanne. Saako osakas olla läsnä, kun asiasta keskustellaan ja päätetään?

Asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksessa on esitetty, että tilintarkastajan rinnalle valittaisiin myös toiminnantarkastaja. Miten tilanne ratkeaa, jos äänestykset päättyvät tasatilanteeseen?

Asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksessa on tarkoitus päättää linjasaneerauksesta. Taloyhtiön hallitus on kutsunut teknisen asiantuntijan paikalle vastaamaan kysymyksiin. Yhtiökokouksen alussa yksi osakas, joka on itse tekninen asiantuntija, vastustaa ulkopuolisen teknisen asiantuntijan läsnäoloa yhtiökokouksessa. Saako hallituksen kutsuma tekninen asiantuntija osallistua yhtiökokoukseen?

Asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksessa on esitetty, että tilintarkastajan rinnalle valittaisiin myös toiminnantarkastaja. Mahdolliseksi toiminnantarkastajaksi on ehdolla kaksi henkilöä. Miten tilanne ratkeaa, jos äänestys siitä, kumpi valitaan toiminnantarkastajaksi, päättyykin tasan?

Asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksessa päätetään parvekelasien asentamisesta. Yksiöissä ei ole parvekkeita ja kokoukseen tulleet yksiöiden omistajat vastustavat hanketta. Kokouksen puheenjohtaja ehdottaa koeäänestystä, jossa selvästi nähdään, että yksiöiden omistajat tulevat häviämään äänestyksen, mutta vastustajat kuitenkin vaativat äänestystä. Täytyykö asiasta järjestää virallinen äänestys?

Laskentaanko asunto-osakeyhtiössä lain mukaan kolmen vuoden määräaika siitä kun hallintaanottopäätös on tehty yhtiökokouksessa?

Onko asunto-osakeyhtiön kahden jäsenen hallituksessa oltava varajäsen?

Asunto-osakeyhtiössä näyttötaakka huoneiston hallintaanottoperusteen olemassa olosta on taloyhtiöllä. Oikein vai väärin?

Asunto-osakeyhtiössä ollaan päättämässä parvekekorjauksista. Parvekkeet uusitaan yhtiön perustasoon. Yksiöiden osakkailla ei ole parveketta. Yksiöiden osakkaat katsovat, että heidät tulee vapauttaa hankkeen kustannuksista. Perusteluna he esittävät, että kyseessä on hanke, joka kohdistuu vain parvekkeellisiin huoneistoihin ja hanke tuottaa etua vain näille huoneistoille. Näin ollen kyseessä on hanke, jota varten vastiketta ei peritä yksiöiden osakkeenomistajilta. Pitääkö osakkaiden väite paikkaansa?

Asunto-osakeyhtiössä ollaan tekemässä päätöstä piha-alueen asfaltoinnista. Yhtiökokouksessa ehdotetaan, että kustannuksen jaetaan tasan 6:32 pykälän mukaisesti, koska katsotaan että hyöty ja kustannus toimenpiteestä ovat sama jokaiselle huoneistolle. Vastikeperuste on yhtiöjärjestyksen mukaan neliöiden määrä ja yhtiössä on erikokoisia huoneistoja. Millä enemmistöllä tasojaosta päätetään?

Asunto-osakeyhtiössä on kymmenen osakehuoneistoa, joilla on eri osakkaat. Yhtiössä ollaan järjestämässä yhtiökokousta, jossa käsitellään yhtiön järjestyssääntöjä. Yhdessä huoneistossa asuu osakkaan poika. Saako poika osallistua yhtiökokoukseen ilman valtakirjaa osakkaalta?

Kuinka monta osakkeenomistajien hallinnassa olevaa huoneistoa yhtiön rakennuksissa tulee olla, että sen on valittava tilintarkastaja?

Asunto-osakeyhtiössä pitää olla vähintään kaksi huoneistoa.Totta vai tarua?

Tuleeko asunto-osakeyhtiössä valita myös varatilintarkastaja, jos tilintarkastajaksi on valittu tilintarkastusyhteisö?

Asunto-osakkeista annettua väliaikaistodistusta voidaan käyttää vakuutena ainoastaan, jos siinä on maininta osakekirjan luovuttamisesta väliaikaistodistuksen palauttamista vastaan. Oikein vai väärin?

Haetaanko erityisen tarkastuksen toimittamista asunto-osakeyhtiön hallinnosta ja kirjanpidosta aluehallintovirastolta vai käräjäoikeudelta?

Etuostolausekkeisiin sovelletaan sitä lakia, joka oli voimassa silloin kun luovutusrajoitus otettiin yhtiöjärjestykseen. Oikein vai väärin?

Hallintaanottovaroitus on annettu vastikerästien perusteella yli vuosi sitten, mutta rästejä ei ole edelleenkään maksettu. Onko asunto-osakeyhtiön syytä viipymättä kutsua yhtiökokous suoraan koolle päättämään huoneiston hallintaanottamisesta?

Onko hallituksen jäsenellä ja isännöitsijällä ehdoton oikeus saada asunto-osakeyhtiössä eriävä mielipiteensä niin hallituksen kuin yhtiökokouksenkin pöytäkirjaan?

Onko huoneiston hallintaanotto mahdollinen pakkokeino myös kaikissa keskinäisissä kiinteistöosakeyhtiöissä?

Voidaanko isännöitsijän asunto-osakeyhtiölain mukaista vahingonkorvausvastuuta rajoittaa sopimuksella?

Tuleeko isännöitsijäntodistuksessa olla isännöitsijäntodistusta koskevan asetuksen mukaan nimenomainen maininta, jos yhtiön yhtiöjärjestyksessä määrätään laista poikkeavasta kunnossapitovastuun jakautumisesta yhtiön ja osakkeenomistajan kesken?

Voidaanko osakkaita velvoittaa pakolla vesimaksun maksamiseen, jos asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä ei mainita vesimaksusta?

Jos asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä todetaan, että ”jokaiseen huoneistoon kuuluu autopaikka”, vuokraa taloyhtiö autopaikat niitä tarvitseville. Oikein vai väärin?

Tarvitseeko osakkaan maksaa vastiketta. jos huoneistossa on menossa yhtiön tekemä, useita viikkoja kuivatuksineen kestävä kosteusvaurioremontti?

Jos isännöitsijäksi on valittu isännöintiyhteisö. sovelletaanko asunto-osakeyhtiölain säännöksiä isännöitsijästä nimenomaan päävastuulliseen isännöitsijään?

Jos keskinäistä kiinteistöosakeyhtiötä koskeva perusilmoitus on tehty ennen 1.1.1992, sovelletaanko yhtiöön asunto-osakeyhtiölakia?

Jos päätös on asunto-osakeyhtiölain mukaan tehtävä yhtiökokouksessa määräenemmistöllä, tuleeko yhtiökokouksen päätökseksi ehdotus, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista?

Jos vastikeperusteena on huoneistojen pinta-alat ja yhtiö tarkistusmittauttaa huoneistot, vaatiiko tarkistusmitattujen pinta-alojen ottaminen vastikeperusteeksi asunto-osakeyhtiölain mukaan aina kaikkien osakkeenomistajien suostumukset?

Pitääkö kaikissa asunto-osakeyhtiöissä olla joko tilin- tai toiminnantarkastaja?

Kiiretilanteissa hallituksen ja isännöitsijän toimivalta asunto-osakeyhtiölain mukaan kasvaa, mutta päätöksistä pitää informoida jälkikäteen osakkaille/hallitukselle. Oikein vai väärin?

Kuuluuko raitisilmaventtiilin puhdistaminen yhtiön vastuulle, koska se on osa ilmanvaihtojärjestelmää?

Koskeeko valtuutus asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtä yhtiökokousta, jollei valtuutuksesta muuta ilmene?

Kuinka monen vuoden kuluessa hyvän rakennustavan vastaisesta kunnossapito- tai muutostyöstä osakkaan vastuu siitä vanhenee?

Kvasiasunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksestä puuttuu huoneistoselitelmä. Oikein vai väärin?

Voiko ostaja osallistua lunastusaikana yhtiökokoukseen normaaliin tapaan?

Onko yhtiön valittava toiminnantarkastaja, mikäli asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole mitään määräyksiä tilin- tai toiminnantarkastajasta?

Millä enemmistöllä asunto-osakeyhtiölain mukaan voidaan yhtiökokouksessa päättää siirtää asian käsittely jatkoyhtiökokoukseen?

Milloin jatkoyhtiökokoukseen on asunto-osakeyhtiölain mukaan toimitettava eri kutsu?

Milloin kutsut yhtiökokoukseen on asunto-osakeyhtiölain mukaan lähetettävä, jos yhtiöjärjestyksessä lukee viimeistään 1 viikkoa ja aikaisintaan 4 viikkoa ennen?

Milloin yhtiökokouksen pöytäkirja on asunto-osakeyhtiölain mukaan viimeistään pidettävä osakkeenomistajien nähtävänä?

Missä määräajassa on asunto-osakeyhtiölain mukaan nostettava yhtiökokouksen moitekanne?

Onko mahdollista, että esimerkiksi autotalliosakkeet on asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä vapautettu osallistumasta isojen korjaushankkeiden kustannuksiin?

Onko asunto-osakeyhtiölain mukaan täydellisen osakeluettelon oltava nähtävänä yhtiökokouksessa?

Onko asunto-osakeyhtiölaissa oleva yhtiökokouksen moiteaika ehdoton?

Onko asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen päätös moitteenvarainen tai mitätön, jos yhtiökokoukseen ei ole toimitettu kutsua taikka kokouskutsua koskevia säännöksiä tai määräyksiä on olennaisesti rikottu?

Onko asunto-osakeyhtiön yksittäisellä hallituksen jäsenellä asunto-osakeyhtiölain mukaan jossain tilanteessa oikeus kutsua yhtiökokous koolle?

Onko keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä huoneistoselitelmä?

Onko osakkaalla ehdoton oikeus saada yhtiökokoukselle asunto-osakeyhtiölain perusteella kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi jos hän suullisesti pyytää sitä isännöitsijältä ja hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun?

Onko osakkaan asunto-osakeyhtiölain mukaan ilmoitettava taloyhtiölle kirjallisesti, mikäli hän aikoo suorittaa maalaustöitä huoneistossaan?

Onko saunan kiuas asunto-osakeyhtiölain mukaan osa yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvaa perusjärjestelmää?

Onko taloyhtiön pidettävä asunto-osakeyhtiölain mukaan kunnossa lämmitys-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- ja muut sen kaltaiset perusjärjestelmät?

Onko ylimääräinen yhtiökokous asunto-osakeyhtiölain mukaan pidettävä, kun isännöitsijän erottamista varten kokousta ovat vaatineet kymmenesosa kaikista osakkeista?

Osakas on ostanut osakehuoneistonsa samana aamuna, kun yhtiökokous pidetään illalla eikä ole vielä ehtinyt pyytää isännöitsijää merkitsemään häntä osakeluetteloon. Onko osakkaalla asunto-osakeyhtiölain mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen?

Osakas on valtuuttanut poikansa edustamaan häntä yhtiökokouksessa. Saako valtuutetulla olla asunto-osakeyhtiölain mukaan kokouksessa avustaja?

Osakehuoneiston parvekelasiin on tullut särö. Parvekelasitus on tilattu rakennusvaiheessa muutostyönä, eikä kaikissa parvekkeissa ole lasitusta. Kumpi asunto-osakeyhtiölain mukaan vastaa parvekelasin korjauksesta?

Kuuluuko osakeluettelon pitäminen asunto-osakeyhtiölain mukaan isännöitsijän tehtäviin?

Osakeryhmän jakamattomuus estää osakekirjan käyttämisen panttina useammassa pankissa. Oikein vai väärin?

Tarvitaanko osakeyhtiölain mukaan kaikkien osakkeenomistajien suostumus, jos keskinäisessä kiinteistöosakeyhtiössä tehdään kaikkia osakeryhmiä koskeva muutos hallintaoikeuden ulottuvuudessa, kuten poistetaan kaikilta huoneistoon kuuluvat kylmäkellaritilat?

Onko osakeyhtiölaissa asunto-osakeyhtiölakia vastaavat säännökset huoneiston kunnossapidosta yhtiön ja osakkaan kesken?

Osakkaan vuokralainen on aiheuttanut laajan vesivahingon kiinnittämällä asuntoon hankkimansa pyykinpesukoneen poistoputken huolimattomasti kylpyammeen reunaan. Voiko taloyhtiö velkoa vesivahingon korjauskustannukset myös vuokranantajalta?

Osakkeenomistajalla on laaja kyselyoikeus asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksessa. Mitä tehdään, jos osakkaan kysymykseen ei voida vastata yhtiökokouksessa käytettävissä olevien tietojen pohjalta?

Pitääkö seuraava väite paikkaansa: asunto-osakeyhtiölain perusteella yhtiö vastaa kunnossapidosta siltä osin kuin se ei kuulu osakkeenomistajalle? (4:2 §)

Voiko sekä osakeyhtiölakia noudattavassa keskinäisessä kiinteistöosakeyhtiössä että asunto-osakeyhtiössä olla erilajisia osakkeita?

Taloyhtiön asukkailla (esim. osakkaan vuokralainen) on tietyissä asunto-osakeyhtiölain mainitsemissa tilanteissa oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Onko asukkaalla läsnäolon lisäksi puheoikeus?

Onko tilikaudesta aina määrättävä asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä?

Voiko toiminnantarkastaja tehdä tarkastustaan myös tilikauden aikana?

Missä seuraavista tilanteista yhtiöjärjestysmuutos EI edellytä osakkaan suostumusta
a. muutetaan hänen osakkeidensa tuottamaa oikeutta hallita huoneistoa
b. muutetaan hänen huoneistonsa käyttötarkoitus toiseksi
c. rajoitetaan oikeutta hänen osakkeensa luovuttamiseen ottamalla yhtiöjärjestykseen lunastuslauseke tai ennestään olevaa lunastuslauseketta laajennetaan
d. vastikeperustetta muutetaan siten, että vastikkeen perusteeksi otetaan muun perusteen tilalle luotettavasti mitattavissa tai arvioitavissa oleva hyödykkeen todellinen kulutus
e. hänen oikeuttaan yhtiön voittoon tai netto-omaisuuteen vähennetään yhtiöjärjestyksen määräyksellä?

Vanhemmat ovat lahjoittaneet asunto-osakkeet aikuisille lapsilleen X:lle ja Y:lle ja pidättäneet itsellään hallintaoikeuden. Onko vanhemmilla oikeus osallistua yhtiökokoukseen vain yhdessä?

Voidaanko hallituksen kunnossapitotarveselvitys sekä hallituksen selvitys tehdyistä huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä asunto-osakeyhtiölain mukaan esittää, vaikka nämä asiat olisivat unohtuneet varsinaisen yhtiökokouksen kutsusta ja esityslistalta?

Voiko isännöitsijä ja hallituksen jäsen joutua asunto-osakeyhtiölain mukaan korvamaan myös muulle henkilölle kuin taloyhtiölle tai osakkeenomistajalle vahingon, jonka hän on myötävaikuttamalla asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen rikkomiseen tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttaa tälle taloyhtiön ulkopuoliselle henkilölle?

Voiko keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö yhtiöjärjestyksessä valita sovelletaanko yhtiöön asunto-osakeyhtiölakia tai osakeyhtiölakia?

Voiko osakas asunto-osakeyhtiölain mukaan teettää taloyhtiön kustannuksella yhtiön vastuulla olevan kunnossapitotyön yhtiön hallinnassa olevissa tiloissa?

Voiko osakeluetteloon merkitsemätön uusi osakas osallistua täysimääräisesti asunto-osakeyhtiön yhtiökokoukseen, kun hän esittää kokouksessa kopiot kauppakirjasta ja hänelle siirretystä osakekirjasta?

Voivatko osakkaat asunto-osakeyhtiölain mukaan päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta yhtiökokousta pitämättä?

Yhtiöjärjestyksessä on määräys, joka kieltää huoneistojen vuokraamisen. Tässä yhtiössä osakkaat eivät siis voi vuokrata asuntojaan. Oikein vai väärin?

Edellyttääkö yhtiöjärjestysmuutos aina osakkaan suostumusta, jos muutetaan hänen osakkeidensa tuottamaa oikeutta hallita huoneistoa?

Yhtiökokouksessa päätetään osakkaan huoneiston hallintaanotosta. Osakas tulee kokoukseen ja kertoo edustavansa oman huoneistonsa lisäksi myös 5 naapuriaan, joilta hän on saanut valtakirjat. Pystyykö osakas osallistumaan äänestykseen kaikilla käytössään olevilla äänillä?

Voiko yhtiökokous asunto-osakeyhtiössä päättää määräenemmistöllä poistaa asunnoista korjauskelvottomat parvekkeet?

Yhtiövastikkeet ja käyttökorvaukset ovat asunto-osakeyhtiölain mukaan perittävissä osakkeenomistajilta samoin keinoin, esimerkiksi ottamalla osakkaan huoneisto yhtiön hallintaan. Oikein vai väärin?

Osakkaalla on lain mukaan oikeus tehdä omalla kustannuksellaan yhtiön tiloissa esteettömyyttä edistävä muutostyö?

Yhtiökokouksen puheenjohtajalla on oikeus yksin päättää kokouksen keskeyttämisestä ja jatkamisesta neljän viikon kuluessa, jos yhtiön etäosallistumiseen käyttämässä teknisessä järjestelmässä ilmenee toimintahäiriö?

Osakasvähemmistöllä (1/10 osakkeista) on oikeus vaatia etäosallistumismahdollisuutta yhtiökokoukseen kaikissa asunto-osakeyhtiöissä?