Auktorisointitentit

Auktorisoitu Isännöitsijä -tenttejä järjestetään ympäri vuoden Isännöintiliiton toimistolla Helsingissä ja kysynnän mukaan muilla paikkakunnilla Suomessa. Tenttipäivät päivittyvät tälle sivulle heti varmistuttuaan.

Tulevia tenttipäiviä

 • Helsingin kevään 2018 tenttipäivät:
  9.2.2018
  9.3.2018
  13.4.2018
  18.5.2018
  7.6.2018
 • Mahdolliset muut tenttipaikkakunnat ilmoitetaan myöhemmin
 • Tenttiehdotukset voit laittaa sähköpostitse isa@isannointiliitto.fi

Tenttikäytännöt

 • Juridinen osaaminen mitataan pätevyyskokeessa, jossa vastataan 50 monivalintakysymykseen. Kysymykset mittaavat isännöitsijän yleistä ja tavanomaista osaamista. Kysymyksistä puolet on asunto-osakeyhtiölaista ja puolet muista isännöinnin kannalta oleellisista laeista ja säädöksistä.
 • Tenttiin pääsee ilmoittautumaan sen jälkeen, kun on hyväksytysti palauttanut sähköisen hakulomakkeen (työkokemus, koulutus ja projektiosaaminen liitteineen).
 • Tenttiä varten on laadittu kysymyspankki, jossa on noin 200 monivalintakysymystä. Kysymyksiä päivitetään tarpeen mukaan. Järjestelmä arpoo kullekin tentin suorittajalle vastattavat 50 kysymystä siten, että jokaiselle tulee erilainen koe.
 • Tehtävistä 60 % eli 30 vastausta on oltava oikein. Väärästä vastauksesta tulee miinuspisteitä.
 • Tentti järjestetään valvotusti Helsingissä Isännöintiliiton toimistolla ja muilla isoimmilla paikkakunnilla. Tenttejä järjestetään kysynnän mukaan. Koeaika on 60 minuuttia.
 • Hakijat suorittavat tentin omalla kannettavalla tietokoneellaan ilman taustamateriaalia. Tentin tuloksista ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti myöhemmin.

Tentin sisältö

Tentissä on kysymyksiä seuraavista laeista ja asetuksista  (25 kpl asunto-osakeyhtiölaista ja 25 kpl muista):

 • Asunto-osakeyhtiölaki
 • Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta
 • VNA osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta
 • Osakeyhtiölaki
 • Järjestyslaki
 • Laki rakennuksen energiatodistuksesta
 • YMA rakennuksen energiatodistuksesta
 • Pelastuslaki
 • Maankäyttö- ja rakennuslaki
 • Maankäyttö- ja rakennusasetus
 • Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta
 • Jätelaki
 • Laki eräistä naapuruussuhteista
 • Työsopimuslaki
 • Työaikalaki
 • Vuosilomalaki
 • Työturvallisuuslaki
 • Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta
 • Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta
 • Yhdenvertaisuuslaki
 • Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä ja toimihenkilöitä koskevat työehtosopimukset sekä talonmiehiä ja pistepalkkaisia siivoojia koskeva liitepöytäkirja
 • Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta
 • Laki liikehuoneiston vuokrauksesta
 • Kiinteistöpalvelualan yleiset sopimusehdot KP YSE 2007
 • Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot ISE 2007
 • Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998
 • Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013
 • Kirjanpitolaki ja -asetus
 • KILAn yleisohje asunto-osakeyhtiöiden ja muiden keskinäisten kiinteistöyhtiöiden kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä (7.12.2010)
 • Tilintarkastuslaki
 • Laki asuintalovarauksesta verotuksessa
 • Asuntokauppalaki
 • Maakaari
 • Varainsiirtoverolaki
 • Verohallinnon ohje: Varainsiirtoverotuksen yhtenäistämisohje 23.2.2015 (A 34/200/2015)
 • Arvonlisäverolaki
 • Kiinteistöverolaki
 • Maanvuokralaki
 • Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä
 • Laki verotusmenettelystä (rakentamisilmoitukset)
 • Laki veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä (rakentamisilmoitukset)
 • Työturvallisuuslaki (rakentamisilmoitukset)
 • Verohallinnon ohje: Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus 22.5.2014 (A 48/200/2014)
 • Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (turvallisuuskoordinaattori)
 • Oikeustoimilaki
 • Laki irtaimen kaupasta
 • Vahingonkorvauslaki
 • Perintökaari
 • Avioliittolaki
 • Oikeudenkäymiskaari
 • Laki velan vanhentumisesta
 • Laki asiakirjain kuolettamisesta
 • Laki säädettyjen määräaikojen laskemisesta
 • Velkakirjalaki
 • Konkurssilaki
 • Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä
 • Laki yrityksen saneerauksesta
 • Asbestilaki ja -asetus
 • Aluehallintoviraston asbestilainsäädäntöä koskeva tiedote yrityksille 11.11.2015