Päätös kanteluasiassa 2/2019

Isännöintiyritykselle päätettiin antaa huomautus.

Kantelu:

Kantelija katsoo, että isännöintiyritys on toiminut vastoin isännöinnin eettisiä ohjeita (hyvää isännöintitapaa), koska taloyhtiön isännöitsijä on vaihtunut tiuhaan ja tehtävään on asetettu hyvinkin kokemattomia isännöitsijöitä, joita ei ole perehdytetty, eikä tuettu tehtävässä. Tämän seurauksena vuoden 2019 talousarvio on tehty pääomavastikkeiden osalta virheellisesti: talousarviossa ei ole huomioitu edellisen tilikauden pääomavastikkeiden alijäämäisyyttä, eikä tarkistettu, kattavatko esitetyt vastikkeet edes tilikauden 2019 lainojen kustannuksia, joten taloyhtiön tilillä ei ollut tarpeeksi rahaa erääntyvien pääomalainojen lyhennysten ja korkojen maksuun heinäkuun alussa 2019. Isännöitsijä ei myöskään ole seurannut, kuinka kerätyt vastikkeet riittävät kattamaan lainojen kustannuksia, ja hoitovastiketta onkin käytetty pääomalainojen lyhennyksiin ja korkoihin.

Lisäksi taloyhtiön hallitukselle on tilinpäätöskokoukseen toimitettu hyväksyttäväksi väärä tilinpäätös vuodelta 2018, eikä taloyhtiön hallituksen käyttöön ole annettu oikeita tilinpäätösmateriaaleja. Isännöintiyrityksen asiakkailleen tarjoamassa sähköisessä asiointikanavassa on kantelun tekemisen aikaan ollut edelleen väärä tilinpäätös vuodelle 2018 sekä väärin lasketut jälkivastikelaskelmat pääomalainoista.

Kantelijan mukaan isännöintiyritys on toiminnallaan rikkonut seuraavia isännöinnin eettisiä ohjeita:

  • toimii huolellisesti ja tilaajan edun mukaisesti
  • ottaa vastaan vain omien kykyjensä ja resurssien mukaisia toimeksiantoja
  • tiedostaa vastuunsa, velvollisuutensa ja vaikuttamismahdollisuutensa
  • ylläpitää ja kehittää isännöinnin arvostusta.

Ratkaisu:

Auktorisoidut isännöitsijät ja isännöintiyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan isännöinnin eettisiä ohjeita (hyvää isännöintitapaa). Kanteluasiassa on siis kysymys sen arvioimisesta, onko isännöintiyritys esitetyn kirjallisen aineiston perusteella toiminut eettisten ohjeiden vastaisesti.

Talousarvion laatiminen on isännöintityön ydinaluetta ja huolellisuus sen laatimisessa ja toteutumisen seurannassa taloyhtiön taloudenpidon ja osakkaiden yhdenvertaisuuden kannalta erittäin tärkeää. Toimikunta toteaa, että käsillä olevassa tapauksessa isännöintiyritys ei ole täyttänyt tätä keskeistä tehtävää ammattilaiselta vaaditulla huolellisuudella. Myöskään taloudesta hallitukselle raportointi ei ole toteutunut toimivan isännöintisuhteen edellyttämällä tavalla.

Toimikunta toteaa, että isännöintialalle ei ole olemassa valmista, omaa alalletulotutkintoa. Tyypillisesti isännöitsijäksi kouluttaudutaan suorittamalla isännöinnin ammattitutkinto. Kyse on näyttötutkinnosta, jossa osaaminen osoitetaan käytännön työtehtävissä. Jotta tällaisessa mallissa asiakkaalle luvattu palvelu saadaan tuotettua laadukkaasti, edellyttää se isännöintiyritykseltä panostusta uusien työntekijöiden perehdyttämiseen ja työhön ohjaukseen sekä työssä tukemiseen.

Toimikunnan näkemyksen mukaan isännöintiyritys ei ole riittävästi perehdyttänyt ja tukenut uutta työntekijäänsä.

Edellä kerrotuilla perusteilla toimikunta toteaa, ettei isännöintiyrityksen toiminta ole ollut huolellista, eikä asiakkaan etujen mukaista. Toiminta ei myöskään edistä isännöinnin arvostusta. Näin ollen toimikunta katsoo, että isännöintiyritys on menetellyt eettisten ohjeiden (hyvän isännöintitavan) vastaisesti.

Isännöintiyritykselle päätettiin antaa huomautus.