Päätös kanteluasiassa 4/2021

Isännöintiyritykselle päätettiin antaa varoitus

Kantelu:

Kantelija katsoi, että isännöintiyritys oli toiminut vastoin isännöinnin eettisiä ohjeita (hyvää isännöintitapaa), koska taloyhtiön hallinnonluovutuskokouksessa ei ollut saatu valittua hallitusta, jonka johdosta oli jouduttu järjestämään ylimääräinen yhtiökokous. Lisäksi kantelijan mukaan isännöintiyrityksen omistaja oli myös kyseisen asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajana valtuuttanut kolme yrityksensä työntekijää edustamaan itseään ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja kokouksessa hallitukseen oli valittu nämä työntekijät ja kaksi muuta yhtiön osakasta. Edelleen kantelijan mukaan hallituksen ensimmäisessä kokouksessa oli päätetty kilpailuttaa isännöinti eikä nykyiseltä isännöintiyritykseltä ollut pyydetty tarjousta. Saatujen tarjousten perusteella valinnasta oli lopulta äänestetty hallituksen kokouksessa eivätkä hallituksessa olleet isännöintiyrityksen työntekijät olleet olleet mielestään esteellisiä äänestyksessä. Kantelijan mukaan isännöintiyrityksen työntekijät olivat estäneet isännöinnin vaihdon.                                                         

Kantelussa oli lueteltu seuraavat hyvän isännöintitavan/ isännöinnin eettisten ohjeiden kohdat, joita kantelija katsoo rikotun:

 • toimii huolellisesti ja tilaajan edun mukaisesti
 • Kertoo palveluistaan ja hinnoitteluperusteistaan selkeästi
 • Toimii avoimesti tilaajan hankinnoissa ja käyttää kumppaniverkostoa tilaajan eduksi
 • Toimii tasapuolisesti
 • Edistää avoimuutta ja suhtautuu viestintään myönteisesti
 • Huolehtii parhaansa mukaan siitä, että tilaaja tuntee isännöinnin eettiset ohjeet
 • Ottaa vastaan vain omien kykyjen ja resurssien mukaisia toimeksiantoja
 • Tiedostaa vastuunsa, velvollisuutensa ja vaikutusmahdollisuutensa
 • Tuntee toimialansa lainsäädännön ja normit
 • Huolehtii ammattitaitonsa ylläpitämisestä ja kehittämisestä
 • Ylläpitää ja kehittää isännöinnin arvostusta
 • Kunnioittaa isännöintialan muita toimijoita ja kilpailee rehellisesti
 • Sitoutuu harmaan talouden torjuntaan.

Ratkaisu:

Kanteluasiassa oli kysymys sen arvioimisesta, onko isännöintiyritys esitetyn kirjallisen aineiston perusteella toiminut isännöinnin eettisten ohjeiden (hyvän isännöintitavan) vastaisesti.

Lain mukaiset esteellisyyssäännökset on tarkoitettu tilanteisiin, joissa hallituksen jäsen ei pysty tekemään yhtiön edun mukaista päätöstä, koska hänen oma etunsa on ristiriidassa yhtiön edun kanssa. Tällöin on yhtiön edun mukaista, että tällainen hallituksen jäsen ei saa osallistua päätöksentekoon. Esteellisyyssäännöksiä on arvioitava tapauskohtaisesti. Vaikka lain mukainen esteellisyys ei olisi käsillä, voi hallituksen jäsen jäävätä itsensä, jos katsoo sen turvaavan hallituksen päätöksen luotettavuutta.

Vaikka isännöintiyrityksen työntekijän asema ei suoraan johda lain tarkoittamaan esteellisyyteen, voi osallistuminen päätöksentekoon isännöinnin valinnasta nostaa esiin epäilyjä siitä, miten taloyhtiön hallintoa hoidetaan nimenomaan taloyhtiön edun mukaisesti ja aiheuttaa osakkaissa luottamusvajetta hallituksen päätöksentekoon.

Toimikunta katsoo, että vaikka varsinaisesti lain säännöksiä ei olisi isännöintiyrityksen toiminnassa rikottu, on toiminnassa kuitenkin huolestuttavia piirteitä. Isännöintiyrityksen toiminta johtaa epävarmuuteen siitä, ajetaanko yhtiössä täysimääräisesti taloyhtiön yleistä etua. Toiminta saattaa myös hallituksen tehtävistä isännöinnin valvomisen haastavaksi, kun enemmistöllä hallituksen jäsenistä on sidonnaisuuksia isännöintiyritykseen, jota hallitus valvoo.

Toimikunnan mukaan isännöintiyritys ei ole toiminut asiassa huolellisesti eikä tilaajan edun mukaisesti, kun se on annetuilla valtakirjoilla äänestänyt isännöintiyrityksen työntekijöitä hallitukseen ja estänyt isännöintiyrityksen vaihdon. Toiminta ei luo huolellista ja luottamuksellista kuvaa isännöinnin toiminnasta, eikä kunnioita isännöintialan muita toimijoita tai sisäistä kilpailua, eikä se myöskään ole millään tavalla omiaan ylläpitämään ja kehittää isännöinnin arvostusta. Toimikunta pitää kuitenkin hyvänä edistyksenä sitä, että isännöintiyritys on sittemmin muuttanut linjaustaan vastaavien tilanteiden osalta. Edellä mainittujen perusteiden johdosta auktorisointitoimikunta katsoo, että isännöintiyritys on menetellyt hyvän isännöintitavan vastaisesti.

Isännöintiyritykselle päätettiin antaa varoitus.