Päätös kanteluasiassa 1/2021

Kantelu jätettiin tutkimatta

Kantelu:

Kantelija katsoi, että isännöintiyritys oli toiminut vastoin isännöinnin eettisiä ohjeita (hyvää isännöintitapaa), laatimalla yhdistyksen tilinpäätöksen virheellisesti. Lisäksi kantelijan mukaan Isännöintiyritys ei ollut useasta pyynnöstä huolimatta korjannut laadittua tilinpäätöstä eikä tilintarkastuskertomusta ollut voitu antaa puutteellisuuksien johdosta. Kantelijan mukaan yhdistykselle ei ollut myöskään ilmoitettu uutta taloudenhoitajaa sen jälkeen, kun edellinen oli irtisanottu eikä yhdistyksellä ollut ollut siten tietoa siitä, kuka oli vastannut kirjanpidosta.                                                         

Kantelussa oli lueteltu seuraavat hyvän isännöintitavan/ isännöinnin eettisten ohjeiden kohdat, joita kantelija katsoi rikotun:

  • toimii huolellisesti ja tilaajan edun mukaisesti
  • ottaa vastaan vain omien kykyjensä ja resurssien mukaisia toimeksiantoja
  • tiedostaa vastuunsa, velvollisuutensa ja vaikuttamismahdollisuutensa
  • tuntee toimialansa lainsäädännön ja normit.

 

Ratkaisu:

Kanteluasiassa oli kysymys sen arvioimisesta, oliko isännöintiyritys esitetyn kirjallisen aineiston perusteella toiminut isännöinnin eettisten ohjeiden (hyvän isännöintitavan) vastaisesti. Kantelumenettelyn edellytyksenä on voimassa oleva isännöintisopimus tai se, että isännöintisopimuksen päättymisestä on korkeintaan kuusi kuukautta. Auktorisointitoimikunnan saamien tietojen perusteella toimikunta oli tullut siihen johtopäätökseen, että osapuolten välillä ei ole ollut isännöintisopimusta vaan kyseessä oli ollut taloushallintosopimus.

Toimikunta toteaa, että asiassa oli jäänyt näyttämättä, että kantelumenettelyn edellytykset täyttyvät ja kantelu oli näin ollen jätettävä tutkimatta.