Päätös kanteluasiassa 1/2020

Valvontapyynnöstä ei aiheutunut auktorisoidulle isännöitsijälle seuraamuksia.

Kantelu:

Kantelija katsoo, että ISA-henkilöauktorisoitu isännöitsijä on toiminut vastoin hyvää isännöintitapaa / isännöinnin eettisiä ohjeita, kun isännöintiyritys korotti pian sopimuksen solmimisen jälkeen kuukausiveloitusta huomattavasti. Kantelijan mukaan laskutukseen liittyi myös epäselviä kirjauksia ja veloituksia. Isännöitsijä oli lisäksi aiheuttanut turhia asiakirjojen skannauskustannuksia ja kopiokustannuksia. Isännöintiyritys ei ollut maksanut kantelun mukaan kaikkia taloyhtiön laskuja ja näistä oli syntynyt viivästysmaksuja taloyhtiölle. Kantelun mukaan isännöitsijä ei ole sopinut hallituksen kanssa etukäteen erillisveloitettavista töistä eikä hyväksyttänyt omia laskujaan hallituksella. Kantelun mukaan isännöitsijältä oli jäänyt muut useat sovitut asiat hoitamatta. Näitä oli mm. sähköpostitiedote osakkaille, osakkaiden yhteydenotot vastikkeita koskien, uusien vastikelappujen lähettäminen, PRH:n tietojen ajantasaisuus, isännöitsijäntodistuksessa oli ilmoitettu väärin lainarasitteet eikä isännöitsijä lähettänyt energiantodistusta kiinteistövälittäjälle. Lopulta isännöintiyritys purki isännöintisopimuksen. Sopimuksen purkamisen jälkeen isännöintiyritys lupasi palauttaa taloyhtiölle osan kuluneen kuukauden veloituksesta, mutta palautus jäi suorittamatta. Kantelun mukaan isännöintiyrityksen luovuttamassa materiaalissa oli puutteita.

Kantelija katsoo, että näillä esittämillään perusteilla isännöitsijä on toiminnallaan rikkonut seuraavia isännöinnin eettisiä ohjeita:

  • Toimii huolellisesti ja tilaajan edun mukaisesti
  • Kertoo palveluistaan ja hinnoitteluperusteistaan selkeästi
  • Edistää avoimuutta ja suhtautuu viestintään myönteisesti
  • Ottaa vastaan vain omien kykyjen ja resurssien mukaisia toimeksiantoja
  • Tiedostaa vastuunsa, velvollisuutensa ja vaikutusmahdollisuutensa
  • Tuntee toimialansa lainsäädännön ja normit
  • Ylläpitää ja kehittää isännöinnin arvostusta
  • Kunnioittaa isännöintialan muita toimijoita ja kilpailee rehellisesti
  • Edistää tehokasta energian ja materiaalien käyttöä

Ratkaisu:

Auktorisoidut isännöitsijät ja isännöintiyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan hyvää isännöintitapaa / isännöinnin eettisiä ohjeita. Kanteluasiassa on kysymys sen arvioimisesta, onko isännöitsijä, jolla on ISA-henkilöauktorisointi, esitetyn kirjallisen aineiston perusteella toiminut hyvän isännöintitavan / eettisten ohjeiden vastaisesti.

Ratkaisussa tulee huomioida, mitkä kantelussa esiin nostetut toimet on tehnyt auktorisoitu isännöitsijä hoitaessaan isännöintitehtävää ja miltä osin on kyse isännöintiyrityksen toimista sopimusosapuolena.

Myös isännöintiyritys voi olla auktorisoitu, jolloin kantelun kohteena voi olla koko yrityksen toiminta. Taloyhtiön isännöintisopimuksen osapuolena oleva isännöintiyritys ei ole ollut auktorisoitu yritys, joten sen toimintaan liittyvät asiat eivät voi olla kantelun kohteena.

Kantelussa on esitetty useita väitteitä, jotka liittyvät isännöintiyrityksen ja taloyhtiön välisiin sopimusneuvotteluihin, sopimushintaan, laskutukseen, hinnankorotukseen ja sopimuksen purkuun. Toimikunta ei voi ottaa ratkaisussa huomioon väitteitä, jotka koskevat isännöintiyritystä.

Kantelun mukaan isännöitsijä ei ole hoitanut kaikkia tehtäviään. Kantelun kohteena ollut isännöitsijä on vastauksessaan ollut sitä mieltä, että kaikki isännöitsijän tehtävät on hoidettu.

Toimikunta korostaa, että auktorisoidulta isännöitsijältä edellytetään huolellisuutta tehtävien hoidossa, johon kuuluu myös uuden isännöinnin ilmoittaminen PRH:lle viivytyksettä ja että isännöitsijä laatii tilattavat asiakirjat huolellisesti sekä reagoi tarvittaviin tietopyyntöihin. Hyvän isännöintitavan/ isännöinnin eettisiin ohjeiden mukaan isännöitsijän tulee suhtautua viestintään myönteisesti sekä edistää tehokasta energian ja materiaalien käyttöä.

Toimikunta toteaa, että taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän keskinäinen luottamus ja avoimuus osapuolten välillä ovat asiakkuuden hoitamisen kannalta erittäin tärkeää. Tämä luottamus ei kantelun osapuolten välisessä suhteessa valitettavasti ole toiminut.

Toimikunta toteaa, että osapuolten väitteet ovat suurilta osin vastakkaisia eikä asiakirjoista voida saada aukotonta kuvaa tapahtumista. Isännöintisopimus on ollut osapuolten välillä voimassa alle kaksi kuukautta. Toimikunta katsoo, että kantelun ja siihen annetun vastauksen perusteella ei ole todettavissa, että auktorisoitu isännöitsijä olisi toiminut vastoin hyvää isännöintitapaa / isännöinnin eettisiä ohjeita.

Valvontapyynnöstä ei näin ollen aiheudu auktorisoidulle isännöitsijälle seuraamusta.

Toimikunta kuitenkin kehottaa auktorisoitua isännöitsijää käymään aina jatkossa huolellisesti läpi isännöintisopimuksen asiakasyhtiön hallituksen kanssa. Näin osapuolien ymmärrys sopimuksen sisällöstä ja isännöinnin tehtävistä paranee. Toimikunta kehottaa lisäksi isännöitsijää sähköisen viestinnän prosessien hyödyntämiseen. Taloyhtiön viestinnässä kannattaa hyödyntää rinnakkain erilaisia viestinnän tapoja. Näistä viestinnän tavoista tulee sopia aina kulloisenkin taloyhtiön hallituksen kanssa.