Päätös kanteluasiassa 1/2019

Isännöintiyritykselle päätettiin antaa huomautus.

Kantelu:

Kantelija katsoo, että isännöintiyritys on toiminut vastoin hyvää isännöintitapaa / isännöinnin eettisiä ohjeita, koska isännöitsijä on maksanut yhtiön urakkalaskuja urakoitsijalle kahteen kertaan ja aiheuttanut näin taloyhtiölle taloudellista vahinkoa. Urakoitsija on palauttanut taloyhtiölle vähäisen määrän, mutta edelleen taloyhtiöllä on saatavia urakoitsijalta yli 40 000 euroa.

Perusteettoman edun palautuskanne on laitettu vireille käräjäoikeudessa. Urakoitsijan taloudellinen tilanne on kuitenkin huono, joten liikasuoritusta ei saatane perittyä siltä lainvoimaisen tuomionkaan perusteella.

Kantelija katsoo, että isännöintiyritys on toiminnallaan rikkonut seuraavia isännöinnin eettisiä ohjeita:

  • Toimii huolellisesti ja tilaajan edun mukaisesti
  • Tiedostaa vastuunsa, velvollisuutensa ja vaikutusmahdollisuutensa
  • Tuntee toimialansa lainsäädännön ja normit
  • Ylläpitää ja kehittää isännöinnin arvostusta

Ratkaisu:

Kanteluasiassa on kysymys sen arvioimisesta, onko isännöintiyritys esitetyn kirjallisen aineiston perusteella toiminut hyvän isännöintitavan / eettisten ohjeiden mukaisesti.

Toimikunta toteaa, että isännöintiyritykseltä ja sen työntekijöiltä edellytetään asiakasyhtiöiden hoidossa ammattilaiselta vaadittavaa huolellisuutta. Laskujen kahteen kertaan maksaminen ei missään tapauksessa täytä vaadittua huolellisuuden tasoa, vaikka onkin kanteluaineiston perustella katsottava johtuneen inhimillisestä erehdyksestä.

On erittäin harmillista, että urakoitsija on käyttänyt tilaisuutta hyväkseen ja paikannut omaa taloudellista tilannetta epärehellisin keinoin. Urakoitsijan toiminta on yllättänyt mitä ilmeisimmin sekä taloyhtiön että isännöintiyrityksen. Toimikunta toteaa vielä, että isännöintiyritys on toiminut vahingon tultua ilmi aktiivisesti asian selvittämisessä, ja näin toimillaan pyrkinyt minimoimaan asiakasyhtiölle syntynyttä vahinkoa.

Toimikunnan näkemyksen mukaan ylimääräiset maksut, ovathan ne yhteensä noin 45 000 euroa, olisi kuitenkin tullut havaita isännöintiyrityksessä pian suoritusten tekemisen jälkeen tai viimeistään urakan taloudellisessa loppuselvityksessä. Se, että asia on huomattu vasta seuraavan vuoden 2018 huhtikuussa, ei toimikunnan näkemyksen mukaan ole huolellista asiakkaan asioiden hoitoa.

Edellä kerrotuilla perusteilla toimikunta toteaa, ettei isännöintiyrityksen toiminta ole ollut huolellista, eikä asiakkaan etujen mukaista. Näin ollen toimikunta katsoo, että isännöintiyritys on menetellyt hyvän isännöintitavan vastaisesti.

Isännöintiyritykselle päätettiin antaa huomautus.