Päätös kanteluasiassa 1/2018

Valvontapyynnöstä ei aiheutunut isännöintiyritykselle seuraamuksia.

Kantelu

Kantelija katsoo, että isännöintiyritys on toiminut vastoin hyvää isännöintitapaa/isännöinnin eettisiä ohjeita, koska mm:

 • hallitukselle ei ole toimitettu kokouspöytäkirjoja, eikä sopimuksia
 • hallituksen jäsenten esittämiin kysymyksiin ei ole vastattu
 • yhtiökokouskutsussa ei ole huomioitu osakkaiden ajoissa pyytämiä päätösasioita
 • isännöintiyritys ei ole huolehtinut siivouspalvelun laadun parantamisesta
 • kaupparekisterin muutosilmoitukset on jätetty tekemättä
 • sähköisen asiointikanavan ylläpito on laiminlyöty
 • osakeluettelon ylläpito on laiminlyöty yhden huoneiston osalta
 • verosuunnittelu on jäänyt tekemättä
 • talousarviota ei ole laadittu yhtiöjärjestyksen mukaisesti
 • käyttökorvauksia ei ole peritty yhtiöjärjestyksen mukaisesti
 • laskujen maksaminen ajallaan on laiminlyöty
 • hallituksen päätettäväksi ei ole tuotu yhtiöjärjestyksen mukaisia asioita
 • veroilmoituksen jättäminen on laiminlyöty

Lisäksi yhtiö epäilee, että isännöitsijäntodistuksista on veloitettu erillisveloitus, vaikka ne kuuluvat sopimuksen mukaan kiinteään palkkioon ja että huoltokirjaa ei ole ylläpidetty.

Kantelijan mukaan isännöintiyritys on toiminnallaan rikkonut kaikkia isännöinnin eettisiä ohjeita lukuun ottamatta tehokasta energian ja materiaalien käytön edistämistä.

Ratkaisu

Kanteluasiassa on kysymys sen arvioimisesta, onko isännöintiyritys esitetyn kirjallisen aineiston perusteella toiminut hyvän isännöintitavan / eettisten ohjeiden mukaisesti.

Toimikunta toteaa, että kaikki taloyhtiön kantelussaan esille nostamat asiat liittyvät suoraan tai välillisesti viestintään tai sen puutteeseen.

Taloyhtiön hankkima isännöintipalvelu ei toisaalta ole sisältänyt kuukausittaista talousraportointia, vaan kiinteähintaiseen palveluun on sisältynyt vain tilikausikohtainen raportointi. Tämän isännöintiyritys kertoo tuottaneensa asiakkaalle sopimuksen mukaisesti. Isännöintiyrityksen kertoman mukaan se on lisäksi tehnyt taloyhtiölle kuukausikohtaisen talousraportoinnin veloituksetta alkuvuoden 2018 ajan. Isännöintiyritys ei myöskään ole veloittanut taloyhtiötä sähköisestä asiointikanavasta, kuten ei myöskään huoltokirjan ylläpitopalvelusta.

Toimikunta korostaa, että tarjotessaan asiakastaloyhtiölle sähköisen asiointikanavan isännöintiyrityksen tulee pyrkiä huolehtimaan mahdollisimman joutuisasti käyttöoikeuksien luomisesta uusille hallitusjäsenille ja opastaa näitä tarjottujen sähköisten palveluiden käytössä.

Toimikunnan näkemyksen mukaan lainanlyhennysten rahastointipäätös vuonna 2016 on ollut tulkinnanvarainen sen osalta, onko päätös tilikausikohtainen vai toistaiseksi tehty päätös. Isännöintiyrityksen olisi kuitenkin tullut ennakoida ja suunnitella lainanlyhennysten käsittely jo tilikauden 2017 aikana, vaikka tosiasiallisesti rahastointi toteutetaan vasta tilinpäätöstä tehtäessä seuraavan vuoden puolella. Jos isännöintiyritys olisi toiminut ennakollisesti, olisi veroseuraamukset voitu välttää. Joka tapauksessa isännöintiyritys on vastannut sen puolella tapahtuneesta virheellisyydestä maksamalla taloyhtiölle maksuunpannun tuloveron.

Kantelijan toimittaman vuoden 2017 yhtiökokouspöytäkirjan kohdasta 18. ilmenee, että 1.7.2017 lähtien autopaikoista on päätetty periä 5,00 euroa kuukaudessa. Mikäli näin ei ole käytännössä toimittu, vaan autopaikoista on ryhdytty perimään käyttökorvausta isännöintiyrityksen esittämällä tavalla vasta 1.7.2018 yhtiökokouksesta lähtien, on toimittu virheellisesti. Toimikunta kiinnittää isännöintiyrityksen huomiota autopaikkojen käyttökorvausten perinnän järjestämiseen yhtiökokouksen päättämällä tavalla, ja oikaisemaan asian kuntoon.

Toimikunta toteaa edellä kerrotun perusteella, että kantelijayhtiötä edustavan hallituksen ja isännöinnin välinen vuoropuhelu ei ole toiminut. Osa väärinymmärryksistä (raportoinnin määrä) olisi voitu välttää sillä, että hallitus olisi ymmärtänyt hankkimansa isännöintipalvelun sisällön paremmin. Toimikunta muistuttaa isännöintiyritystä siitä, että Taloyhtiön hyvän hallintopa -suosituksen (suositus 29) mukaan isännöintisopimus tulee käydä läpi hallituksen kokouksessa vuosittain.

Toimikunnan näkemyksen mukaan isännöintiyritys ei ole toiminut huolellisesti rahastoinnin osalta. Koska isännöintiyritys on kuitenkin oma-aloitteisesti korvannut taloyhtiölle syntyneet vahingot, ei tästä katsota perustelluksi määrätä seuraamusta.

Yhteenvetona todetaan, että kantelun kirjallisen aineiston perusteella ei ole todettavissa, että isännöintiyritys olisi toiminut vastoin hyvää isännöintitapaa / eettisiä ohjeita tai vastoin auktorisointiedellytyksiä. Valvontapyynnöstä ei näin ollen aiheudu isännöintiyritykselle seuraamusta.