Aineistot

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Isännöinnin auktorisointi ISA ry (0857320-9)

Yhteystiedot:
PL 1370, 00101 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kaisa Leiwo
kaisa.leiwo@isannointiliitto.fi
040 5566 697

3. Rekisterin nimi

Auktorisoitu isännöitsijä -pätevyyden hakijoiden ja saaneiden rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

- hakija- ja auktorisointisuhteen hoitaminen ja kehittäminen sekä yhteydenpito ja markkinointi
- maksujen laskutus, laskusuoritusten käsittely ja perintä
- hakija- ja auktorisointitietojen rekisteröinti, osoitteenmuutosten ja muiden tietojen muutosten rekisteröinti
- suoramarkkinointi ja tietojen luovutus suoramarkkinointitarkoituksiin
- henkilötietolain 30 §:ssä tarkoitettujen suoramarkkinointikieltojen kirjaaminen ja toteuttaminen
- luonnollisten henkilöiden automaattisilla järjestelmillä toteutettavaan suoramarkkinointiin antamien suostumusten käsittely
- mielipide- ja markkinatutkimukset ja kyselyt
- liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä palvelun kehittäminen
- Isännöinnin Auktorisointi ry:n tavaroiden ja palveluiden markkinointi

Tietoja säilytetään haun ja auktorisoinnin keston ajan. Hakijatiedot voidaan tallentaa rekisterinpitäjän erilliseen suoramarkkinointirekisteriin, ellei hakija ole sitä erikseen kieltänyt.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyt ovat Auktorisoitu isännöitsijä -pätevyyden hakijoita ja auktorisoituja.

Hakijoista ja auktorisoiduista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:

Hakijan nimi, yhteystiedot (postiosoite ja sähköpostiosoite tai muu sähköinen osoitetieto, puhelinnumero), laskutustiedot, maksutapatiedot, koulutustiedot, työnantajan yhteystiedot, työkokemustiedot, hakijan tai auktorisoidun suostumuksella saatavat mahdolliset muut tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan pääosin rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan päivittää myös osoitepäivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmannelle osapuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, jos hakija ei ole sitä kieltänyt. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Manuaalisesti käsiteltävät aineistot säilytetään lukitussa tilassa, johon vain tietyillä rekisterinpitäjän työntekijöillä on pääsy. Kiinteistössä on kulunvalvonta.

ATK:lla käsiteltävä aineisto: Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään tai rekisterin ylläpitotehtävissä. Kyseessä olevilla henkilöillä on käyttäjätunnukset ja salasanat. Työtilat, joissa sovelluksia käyttävien työasemat ovat, ovat lukittuja ja valvottuja. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla ja muiden teknisten keinojen avulla.

Henkilöt, jotka käsittelevät tietoja, ovat henkilötietolain 33 §:n mukaan vaitiolovelvollisia.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterinpitäjän hakijarekisterissä olevat tiedot. Kun rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää omakätisesti allekirjoitettu kirjallinen tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle osoitteeseen Isännöinnin auktorisointi ISA ry, PL 1370, 00101 Helsinki tai käydä edellä mainitussa osoitteessa henkilökohtaisesti henkilöllisyyden todistava asiakirja mukanaan. Tarkastuspyynnössä rekisteröidyn tulee ilmoittaa nimensä, yhteisön nimi, osoite ja puhelinnumero.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää henkilötietolain 29 §:n mukaisesti virheen korjaamista koskevan pyynnön. Virheen oikaisemista koskeva pyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitettuna osoitteeseen Isännöinnin auktorisointi ISA ry, PL 1370, 00101 Helsinki tai käydä edellä mainitussa osoitteessa henkilökohtaisesti henkilöllisyyden todentava asiakirja mukanaan.

11. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 30 §:n mukainen oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Rekisteröity voi käyttää kielto-oikeuttaan lähettämällä omakätisesti allekirjoitetun kirjeen osoitteeseen PL 1370, 00101 Helsinki, sähköpostia osoitteeseen kaisa.leiwo@isannointiliitto.fi tai soittaa numeroon 040 5566 697.

12. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saa rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.